วัฒนธรรมสมุทรสาคร ติวเข้มเสริมทักษะงานศาสนพิธี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเสริมทักษะงานศาสนพิธี เพื่อเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ย. 66 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างทักษะงานศาสนพิธี โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย และการเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานในพิธี สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ วิถีชีวิตความเป็นไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกรักชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างแนวทางในการดำเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ ตลอดจนยังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปขยายผลเป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายเชาวลิต ศิริภิรมย์ อดีตที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *