ครม.เคาะ “ผล ดำธรรม” นั่งผู้ว่าฯ สมุทรสาคร คนใหม่ ย้ายมาจากสระบุรี เริ่ม 1 ต.ค. 66

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง “อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์” นั่งอธิบดีกรมการปกครอง ขยับ “ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ส่วนโผพ่อเมือง “ผล ดำธรรม” โยกจากผู้ว่าฯ สระบุรี เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสาครคนใหม่ มีผล 1 ต.ค. นี้

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 24 ราย ประกอบด้วย 1. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น อธิบดีกรมการปกครอง 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 4. นายไชยวัฒน์ จุนระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 6. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 7. นายสภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 8. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 9. นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 10. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 11. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 12. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

13. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 14. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 15. นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 16. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 17. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 18. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

19. นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 20. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 21. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 22. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 23. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ 24. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

สำหรับนายผล ดำธรรม ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2506 ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 49 และโรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 55 ส่วนประวัติการรับราชการ เคยเป็นนายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (2550) นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ (2552) นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (2553) นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (2554) นายอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (2555) นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (2556)

จากนั้นได้เป็นปลัดจังหวัดนนทบุรี (2557) และขยับขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (10 ต.ค. 2559) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (1 ต.ค. 2560) รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (23 ธ.ค. 2562) ตามลำดับ กระทั่งได้ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ 1 ต.ค. 2563 และย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คนที่ 51 เมื่อ 1 ต.ค. 2565 จนถึงปัจจุบัน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *