สมุทรสาครเปิดงาน “Songkran Festival” ชาติพันธุ์สาครบุรี วิถีแห่งสายน้ำ

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ อบต.บ้านเกาะ จัดงาน “Songkran Festival” ชาติพันธุ์สาครบุรี วิถีแห่งสายน้ำ ณ วัดเกาะ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 17 เม.ย. 2567 นายชัยวัฒน์ ตุนฑกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Songkran Festival” ชาติพันธุ์สาครบุรี วิถีแห่งสายน้ำ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านเกาะ ณ วัดเกาะ หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายสุชีพ คงศีล นายก อบต.บ้านเกาะ นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเกาะ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบ้านเกาะและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการปฏิบัติด้วยความงดงามของคนไทยทุกชาติพันธุ์ และยังเป็นวัฒนธรรมร่วมในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านศาสนาสังคม ประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่เคารพ และการสรงน้ำพระผ่านรางไม้ตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญน้ำเค็ม ชุมชนบ้านเกาะ ซึ่งนับวันก็จะสูญหายไป การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่ปลูกจิตสำนึกให้ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ของชาวตำบลบ้านเกาะและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญน้ำเค็มในสมัยก่อน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สมควรจะสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน หรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวมอญน้ำเค็ม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการละเล่นทะแยมอญ การละเล่นสะบ้าหนุ่มสาว การกวนกาละแม และการสรงน้ำพระผ่านรางไม้อีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *