สมุทรสาคร ยอดสมัคร สว. 581 คน เช็คจำนวน 20 กลุ่มอาชีพ ที่นี่

แฟ้มภาพ

กกต. เผยยอดผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ทั่วประเทศ 48,117 คน จ.สมุทรสาคร รวม 581 คน อำเภอเมืองฯ แชมป์ผู้ลงสมัครฯ เยอะสุด สำรวจกลุ่มอาชีพผู้ลงสมัคร สว. มากที่สุด พบอำเภอเมืองฯ-กลุ่มอุตสาหกรรม, กระทุ่มแบน-กลุ่มประชาสังคม, บ้านแพ้ว-กลุ่มทำสวน และกลุ่มผู้สูงอายุ  

วันนี้ (25 พ.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2567 รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จากทั่วประเทศ จำนวน 48,117 คน แบ่งเป็นวันแรกมีผู้สมัคร 4,642 คน วันที่ 2 มีผู้สมัคร 6,607 คน วันที่ 3 มีผู้สมัคร 9,434 คน วันที่ 4 มีผู้สมัคร 13,486 คน และ วันที่ 5 มีผู้สมัคร 13,948 คน

จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ศรีสะเกษ 2,764 คน อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร 2,489 คน อันดับที่ 3 เชียงใหม่ 2,000 คน อันดับที่ 4 บุรีรัมย์ 1,836 คน และอันดับที่ 5 นครศรีธรรมราช 1,798 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 น่าน 98 คน อันดับที่ 2 ตาก 102 คน อันดับที่ 3 สมุทรสงคราม 128 คน อันดับที่ 4 พังงา 134 คน และอันดับที่ 5 อุตรดิตถ์และนครพนม จังหวัดละ 150 คน

ทางด้านจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 581 คน แบ่งเป็นวันแรกมีผู้สมัคร 29 คน วันที่ 2 มีผู้สมัคร 74 คน วันที่ 3 มีผู้สมัคร 100 คน วันที่ 4 มีผู้สมัคร 183 คน และวันที่ 5 มีผู้สมัคร 195 คน โดยอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีจำนวนผู้สมัครฯ มากที่สุด 258 คน รองลงมาเป็นอำเภอกระทุ่มแบน 212 คน และอำเภอบ้านแพ้ว 111 คน

ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีผู้ลงสมัครฯ มากที่สุดในแต่ละอำเภอ พบว่า อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม (กลุ่มที่ 12) จำนวน 22 คน ส่วนอำเภอกระทุ่มแบน เป็นกลุ่มประชาสังคมฯ (กลุ่ม 17) จำนวน 30 คน และอำเภอบ้านแพ้ว เป็นกลุ่มอาชีพทำสวนฯ (กลุ่มที่ 6) และกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการฯ (กลุ่ม 15) จำนวน 12 คนเท่ากัน โดยจำแนกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง : อำเภอเมืองฯ 13 คน  / กระทุ่มแบน 7 คน / บ้านแพ้ว 8 คน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : อำเภอเมืองฯ 10 คน / กระทุ่มแบน ไม่มีผู้สมัครฯ / บ้านแพ้ว 1 คน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา : อำเภอเมืองฯ 9 คน / กระทุ่มแบน 11 คน / บ้านแพ้ว 4 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข : อำเภอเมืองฯ 5 คน / กระทุ่มแบน 3 คน / บ้านแพ้ว 6 คน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก : อำเภอเมืองฯ 8 คน / กระทุ่มแบน 7 คน / บ้านแพ้ว 8 คน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง : อำเภอเมืองฯ 14 คน / กระทุ่มแบน 28 คน / บ้านแพ้ว 12 คน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน : อำเภอเมืองฯ 17 คน / กระทุ่มแบน 8 คน / บ้านแพ้ว 6 คน

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน : อำเภอเมืองฯ 8 คน / กระทุ่มแบน 7 คน / บ้านแพ้ว 4 คน

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น : อำเภอเมืองฯ 15 คน / กระทุ่มแบน 19 คน / บ้านแพ้ว 6 คน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9) : อำเภอเมืองฯ 9 คน / กระทุ่มแบน 5 คน / บ้านแพ้ว 2 คน

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม : อำเภอเมืองฯ 5 คน / กระทุ่มแบน 1 คน / บ้านแพ้ว ไม่มีผู้สมัครฯ

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม : อำเภอเมืองฯ 22 คน / กระทุ่มแบน 9 คน / บ้านแพ้ว 3 คน

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม : อำเภอเมืองฯ 17 คน / กระทุ่มแบน 6 คน / บ้านแพ้ว 4 คน

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี : อำเภอเมืองฯ 18 คน / กระทุ่มแบน 20 คน / บ้านแพ้ว 9 คน

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น : อำเภอเมืองฯ 17 คน / กระทุ่มแบน 12 คน / บ้านแพ้ว 12 คน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา : อำเภอเมืองฯ 16 คน / กระทุ่มแบน 11 คน / บ้านแพ้ว 1 คน

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ : อำเภอเมืองฯ 9 คน / กระทุ่มแบน 30 คน / บ้านแพ้ว 1 คน

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม : อำเภอเมืองฯ 14 คน / กระทุ่มแบน 4 คน / บ้านแพ้ว 5 คน

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ : อำเภอเมืองฯ 18 คน / กระทุ่มแบน 14 คน / บ้านแพ้ว 10 คน

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ : อำเภอเมืองฯ 14 คน / กระทุ่มแบน 10 คน / บ้านแพ้ว 9 คน

ทั้งนี้ วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา แบ่งออกเป็น วันเลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย. 2567 วันเลือกระดับจังหวัด 16 มิ.ย. 2567 และวันเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. 2567

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *