เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ วัดยกกระบัตร

สมุทรสาครจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้บริการแก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการ จำนวน 34 คลินิก ณ วัดยกกระบัตร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2567 นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี พระครูสาครธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาพื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป

ภายในงานมีการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 34 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกด้านบัญชี  คลินิกด้านสหกรณ์  และคลินิกอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการมอบพันธุ์พืชและพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรด้วย โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 100 คน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *