อบจ.สมุทรสาคร-สปสช. เขต 5 เซ็นเอ็มโอยูจัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดฯ”

อบจ.สมุทรสาคร – สปสช. เขต 5 ราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสาคร” ช่วยเหลือคนพิการ-ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยฯ ในจังหวัด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2567 ที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายพีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ สปสช. นายชิงชัย บุญประคอง ปลัด อบจ.สมุทรสาคร และนางจินตนา แววสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช. เขต 5 ราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การจัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสาคร” ระหว่าง อบจ.สมุทรสาคร และ สปสช. เขต 5 ราชบุรี มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ผู้แทนจาก สปสช. เขต 5 ราชบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว ทาง อบจ.สมุทรสาคร และ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ตกลงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการพื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูกพันตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

โดย อบจ.สมุทรสาคร จะเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุนส่งเสริมระบบบริการพื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยงาน ส่วน สปสช. เขต 5 ราชบุรี จะจัดสรรเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ และ อบจ.สมุทรสาคร จะสมทบเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ โดย อบจ.สมุทรสาคร จะเริ่มดำเนินงานจัดตั้ง “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสาคร” ตามบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งการดำเนินงาน สปสช. จะประสานความร่วมมือกับ อบจ. ที่มีความพร้อมเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ในรูปแบบ Matching fund กล่าวคือ สปสช. สมทบงบประมาณร่วมกับ อบจ. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *