สมุทรสาครมอบประกาศนียบัตรนักวิ่งหลักโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

ผวจ.สมุทรสาคร มอบประกาศนียบัตรแก่ 25 นักวิ่งหลัก โครงการ “หมอชวนวิ่ง” สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิ่งหลัก โครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักวิ่งหลักเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 33 คน มี นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นเนื่องในวาระครบ 50 ปี แพทยสภา, 100 ปีการสาธารณสุขไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งขึ้นทั่วทุกภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ในส่วนของผู้แทนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ มีจำนวน 25 ราย ประกอบด้วย นายสุชาติ พวงมาลัย, นายฐิตพัฒน์ เลิศพงศ์ชยุต, นายโกเศศ สุทธิกาญจนวงศ์, นายชวฤทธิ์ โรจรุจิพงษ์, นายธัชกฤช เตชะเศรษฐกุล, น.ส.ชนิตา ทองสถิตย์, นายธณพล ปิ่นโมรา, น.ส.สุมลทิพย์ สมบูรณ์จันทร์, นายปภินวิช ศรีนวล, นายมาโนช บุญสืบมา, นายบุญประกฤต บุญจันทร์, นายทองใบ คงอ่อน, นายนพรัตน์ สุวรรณพจน์, นายพล อี้ธงชัย, นายนคร เอี่ยมสำอางค์, นายนิรวิทย์ พวงมาลัย, น.ส.จีรวัตร รัตนโกวิน, นายกำพล แก้วเถื่อน, น.ส.นิภาวรรณ เกิดยงค์, นายธรรมนูญ เกตุขำ, นายจำลอง นวลผ่อง, นางชนิดา ตราชู, น.ส.สุนีย์ แซ่ซื้อ, นายสกล สนสกล และนายวันชัย แม้รักษา

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *