การรถไฟฯ เปิดประมูลปรับปรุงราง “วงเวียนใหญ่-มหาชัย” 273 ล้าน แล้วเสร็จ 1 ปีครึ่ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้ผู้สนใจประมูลปรับปรุงโครงสร้างทาง ตั้งแต่สถานีวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัย ระยะทาง 31 กิโลเมตร หลังรางหัก อุบัติเหตุบ่อยครั้ง สภาพทรุดโทรม ตั้งราคากลาง 273.55 ล้าน เสนอราคา 25 ธ.ค. นี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปีครึ่ง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ – มหาชัย พื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 273.55 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ธ.ค. นี้

สืบเนื่องมาจากทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ของเดิมเป็นราง 70 ปอนด์ อายุการใช้งานเกินมาตรฐานการรับน้ำหนักผ่านทางแล้ว เส้นทางดังกล่าวมีขบวนรถวิ่งวันละ 34 ขบวน เกิดรางหักบ่อยครั้งเป็นเหตุให้รถตกราง มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใช้บริการจำนวนมาก หากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตผู้ใช้บริการ และทรัพย์สินของการรถไฟฯ รวมถึงความทรุดโทรมของทางในปัจจุบันทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่การรถไฟฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว จะเป็นการผลิตหรือจัดหาหมอนคอนกรีตอัดแรงชนิดโมโนบล็อก พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด และเปลี่ยนหมอนคอนกรีตแทนหมอนไม้ จัดหาพร้อมเปลี่ยนรางขนาด 100 ปอนด์ เอ. ความยาวมาตรฐาน (25 เมตร), จัดหาประแจ 100 ปอนด์ มุม 1:10 พร้อมหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับชุดประแจ, ผลิตหรือจัดหาและเปลี่ยนทางผ่านเป็นชนิดแผ่นคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป, เปลี่ยนหมอนเหล็กแทนหมอนไม้บนสะพาน, ปรับปรุงทางหลีก, งานปรับปรุงด้านอาณัติสัญญาณ และอื่นๆ ในทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย จากกิโลเมตรที่ 2+000 ถึง 33+295.74 ระยะทาง 31.296 กิโลเมตร โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาและส่งมอบงานในแต่ละงวดให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน (ประมาณ 1 ปี 5 เดือน) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสถานที่

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *