“สภาวัฒนธรรมสมุทรสาคร” สัมมนาพัฒนาระบบ-แนวทางการปฏิบัติงาน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและแนวทางการปฏิบัติงานของสภา ฯ พร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ภัตตาคารท่าเรือ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน มีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายสุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมฯ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับเข้าร่วมประชุม

นายสุนทร กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่งานวัฒนธรรม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงานปีต่อไปของสภาฯ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *