“ชาติไทยพัฒนา” รับฟังปัญหาชาวประมงสองสมุทร เสนอให้แก้ กม. – ตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพ

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม หารือร่วมกับกลุ่มชาวประมง 2 จังหวัด รับฟังปัญหา-ข้อเสนอในการแก้ไขความเดือดร้อน เพื่อจัดทำนโยบายของพรรคฯ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ธ.ค. ที่ Heart Work Co-working Space ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ เขต 2 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม เขต 3 นายปัญญา ชวนบุญ และ จ.สมุทรสงคราม เขต 1 น.ส.วาณิชา โกวิทานนท์ ร่วมหารือกับกลุ่มชาวประมงทั้ง 2 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาและรับทราบข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนับสนุนการประกอบอาชีพประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

โดยมี นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และอดีต ส.ว.สรรหา นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายศราวุธ โถวสกุล นายกสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม นายพิศาล ศันติวิชยะ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร นายศาวงษ์ จุ้ยเจริญ อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือ

สำหรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มชาวประมง เพื่อจัดทำนโยบายเกี่ยวกับอาชีพประมงไทยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นโยบายหลัก คือ สนับสนุนอาชีพประมงให้มีความมั่นคงเข้มแข็งอยู่คู่ประเทศไทย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ประกาศคำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพประมง จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพประมงทั้งระบบ จัดหาแหล่งการทำประมงนอกน่านน้ำ และผลักดันประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโลก

ส่วนนโยบายรอง คือ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลอาชีพประมงให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ผลักดันปรับปรุงแก้ไข พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จัดหางบประมาณเพื่อการวิจัยหัวข้อการพัฒนาเครื่องมือทำการประมงในการลดการใช้แรงงานต่างด้าว ดูแลราคาสินค้าสัตว์น้ำให้มีเสถียรภาพเป็นธรรมต่อการประกอบการประมงและผู้บริโภค และจัดระเบียบประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านให้ชัดเจน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *