สมุทรสาคร Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการ Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” พื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก สร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการการจัดการคัดแยกขยะ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ 5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” พื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก โดยมี นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตําบลบางหญ้าแพรก นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางศรีนภา ชาวปากน้ำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักเรียนในเขตพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ(พ.ศ.2559-2564) โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดําเนินการเพื่อรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ด้วยหลักการ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนํากลับมาใช้ใหม่” เพื่อสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกําหนด Kick Off ในวันที่ 9 ม.ค. 2562

เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก จึงได้จัดทําโครงการ Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่ เด็ก เยาวชน และคนทั่วไป ได้รู้จักการจัดการขยะที่ถูกต้อง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมกับได้สร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ทัศนคติ ที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *