สัมมนาวิชาการ OTT


ภาพจากซ้าย 1. นางภัทรานิษฐ์ จักรเครือชัยวรา 2. นางสาวฐิตินันท์ ทองมาเอง 3. นายประกานต์ พัฒนสมบูรณ์ 4. นางสาวสิริมา ทรงกลิ่น 5. นายกิตตินันท์ นาคทอง 6. รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 7. นายวรพล เพชรสุทธิ์ 8. นางสาวมนัญญา ทิพาบุณคเนศ 9.นางณัฐธิดา พลางกูร 10. นางสาวอภิวรรณ คงวิริยะวศิน 11. นางสาวสุวพีร์ ลือสิริพรกุล 12. ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

นายวรพล เพชรสุทธิ์ ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 4 หัวข้อ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ OTT จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ ห้องบงกชรัตน์ B ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ