“ทางหลวงชนบท” ปฐมนิเทศโครงการ “ถนนสวนส้ม” ขยาย 4 ช่องจราจร

กรมทางหลวงชนบท – บริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 โครงการสำรวจออกแบบถนนสวนส้ม สาย สค.2037 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร เชื่อมโครงข่ายคมนาคมใน จ.สมุทรสาคร รองรับการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2037 แยก ทล.35 – บ.บางยาง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนเข้าร่วมการประชุม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันการสัญจรโดยรอบถนนสาย สค.2037 หรือถนนสวนส้ม มีความหนาแน่น การจราจรติดขัด จำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบท จึงดำเนินการสำรวจและออกแบบเพื่อที่จะปรับปรุงจำนวนช่องจราจรของถนนดังกล่าวให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรในปัจจุบัน ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม แบ่งเบาปริมาณจราจรของถนนสายหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยว่าจ้างบริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ เป็นระยะเวลา 270 วัน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 35 หรือ ถ.พระราม 2 บริเวณ กม.35+200 จากนั้นแนวถนนด้านซ้ายจะเลียบคลองชลประทาน หรือคลองคันพนัง โดยบริเวณ กม.12+100 แนวถนนของโครงการตัดกับถนนสาย สค.3011 (บ้านแพ้ว – กระทุ่มแบน) และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองดำเนินสะดวก (เชิงสะพานดำเนินสะดวก 2) ระยะทางรวมประมาณ 12.808 กิโลเมตร ซึ่งจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรไป – กลับ ตลอดเส้นทาง

ในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง โดยการประชุมปฐมนิเทศโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมดังกล่าว โดยภาพรวมทุกคนเห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างปรับปรุงช่องจราจร แต่ในช่วงปากทางเข้า 300 เมตรแรกจาก ถ.พระราม 2 เป็นประเด็นว่าจะออกทางจุดเดิมหรือบริเวณปากทางเข้าวัดปากบ่อ ซึ่งจะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเรื่องความกว้างของเขตทางที่เหมาะสม, การเชื่อมโยงกับพื้นที่อุตสาหกรรมย่าน ต.บางปลา, การรื้อย้ายสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า), การเสนอเพิ่มทางจักรยาน จุดพักรถ และเส้นทางท่องเที่ยว, การจัดการต้นไม้ขนาดใหญ่ริมทาง, เพิ่มเติมพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งวัด โรงเรียน และ รพ.สต. และการออกแบบถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร-อุบัติเหตุ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษา จะได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ในช่วงเดือน ส.ค. 2563 เพื่อนําเสนอรูปแบบถนนและรูปแบบจุดตัดทางแยกของโครงการและนําความคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจะประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ในช่วงเดือน พ.ย. 2563 เพื่อนําเสนอร่างรูปแบบถนนและรูปแบบจุดตัดทางแยกที่ผ่านการพิจารณา พร้อมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม และนําความคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม :

ทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เล็งขยาย “ถนนสายสวนส้ม” เป็น 4 เลน คาดเริ่มก่อสร้างในปี 2565

ขยาย “ถนนพระราม 2-สวนส้ม” 4 ช่องจราจร เส้นทางลัดเชื่อมโยง 3 อำเภอสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *