จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เน้นบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจร ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก ต.ท่าทราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 2567 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการเกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่าทราย เข้าร่วม

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียว เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 20 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน และคลินิกอื่น ๆ และการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ดังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

ประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *