ซีพีเอฟต่อยอด “กับดักขยะทะเล” ที่บางหญ้าแพรก ชูอนุรักษ์แหล่งอาหารรับวันทะเลโลก

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เผยต่อยอดโครงการกับดักขยะทะเล นำร่องพื้นที่บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร พบ 5 เดือนรวบรวมขยะแล้วกว่า 2,850 กิโลกรัม ตอกย้ำรักษาสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ สอดรับวันทะเลโลก 8 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ จับมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะในทะเลอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล สอดรับวันทะเลโลก 8 มิ.ย. ซึ่งในปีนี้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีแนวคิดรณรงค์ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” (Revitalization : Collective Action for the Ocean)

โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืน ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลที่สำคัญ ตั้งแต่ การจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อจัดหาปลาป่นจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมมือกับคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable หรือ TSFR) ดำเนินโครงการ Fishery Improver Project หรือ FIP เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการประมงอวนลากในพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตามข้อกำหนดการประเมินแบบสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ (Multi-species Assessment Methodology) ภายใต้มาตรฐานการประมงยั่งยืน Marin Trust Improver Programme

“นับเป็นโครงการแรกของโลก ที่ช่วยป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU และช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ยังได้ขยายการดำเนินโครงการ FIP ไปยังประเทศอินเดีย และเวียดนาม” นายไพโรจน์ กล่าว

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังเข้าร่วม Seafood Business for Ocean Stewardship หรือ SeaBOS องค์กรระดับโลก เพื่อความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลชั้นนำจากทั่วโลก และกลุ่มนักวิจัยจากประเทศต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และการผลิตอาหารทะเลคุณภาพด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน และยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงานประมง จังหวัดสงขลา (The Fisherman Life Enhancement Center หรือ FLEC) ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัว ขจัดการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบในอุตสาหกรรมประมง ซึ่งในปีนี้ ศูนย์ FLEC ได้ดำเนินมาสู่ระยะที่ 2 (ปี 2564-2568) ได้ต่อยอดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานประมงในการจัดการขยะชายฝั่งและในทะเล เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศของทะเลอ่าวไทย

อีกด้านหนึ่ง บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องท้องทะเลของไทย อาทิ การเพิ่มมูลค่าขยะต่อยอดจากโครงการ “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ร่วมรณรงค์ชาวประมงลดการทิ้งขยะในทะเล และเก็บขยะจากกิจกรรมประมงกลับขึ้นสู่ฝั่ง พร้อมดำเนินโครงการนำร่องผลิตเสื้อยืดจากขวดพลาสติก PET ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อแจกให้พนักงาน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ผลิตเสื้อจากขวดพลาสติก หรือขวดเพท (PET) 7,900 ขวด หรือกว่า 120 กิโลกรัม ได้ประมาณกว่า 500 ตัว และในปีนี้ผลิตเสื้อจากขวดเพทอีกจำนวน 760 ตัว โดยจะแจกเป็นสวัสดิการเสื้อพนักงานของบุคลากรในธุรกิจสัตว์น้ำ และใช้สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ขณะเดียวกัน สถานประกอบการของบริษัทฯที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับทะเลยังได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาขยะชายฝั่งและขยะทะเลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน ในจังหวัดพังงา จับมือภาครัฐ และชุมชน จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในพื้นที่เป็นประจำต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และระยอง ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งอาหารที่มั่นคงของชุมชนเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ต่อยอดดำเนิน “โครงการกับดักขยะทะเล” นำร่องพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร หนึ่งในพื้นที่ดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปันป้อง ป่าชายเลน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดการขยะทะเลยั่งยืน ผ่านการสร้างรูปแบบการจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับชุมชน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มขยะทะเล สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งตลอด 5 เดือนแรกของปี 2565 ชุมชนสามารถรวบรวมขยะชายฝั่งและทะเลในพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรกแล้วเป็นจำนวน 2,850 กิโลกรัม ซึ่งขยะส่วนนี้ได้ถูกคัดแยกและนำขายให้กับคนรับซื้อขยะ เพื่อเป็นรายได้ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน ส่วนขยะทั่วไป ทางเทศบาลจะนำไปกำจัดตามแนวทางที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *