ลุ้น “ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว” 600 ล้าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2564

หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านวาระรับหลักการไปเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระแปรญัตติ 30 วัน ก่อนที่จะเข้าสู่วาระให้ความเห็นชอบ ส่งต่อไปยังวุฒิสภา จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงจะนำร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ถือเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำและอนุมัติงบประมาณในช่วงระยะเวลาเดิมของทุกปี หลังจากปีงบประมาณ 2563 เกิดความล่าช้า อันเนื่องจากการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล กว่าจะได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ก็เกือบจะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเหลือระยะเวลาเพียง 7 เดือน แม้จะให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ก็ตาม

ที่น่าสนใจก็คือ งบประมาณในส่วนของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง พบว่าเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการที่เสนอในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ประกอบด้วย งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ-พระประโทน ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง งบประมาณ 15 ล้านบาท (หน้า 171)

กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก แบ่งเป็น 4 ตอน รวม 90 ล้านบาท ตอน แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก 1 แห่ง 30 ล้านบาท และทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ-พระประโทน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 30 ล้านบาท (หน้า 262-263)

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ ประกอบด้วย สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.34 (ขาออก) (พร้อมทางขนาน) วงเงินทั้งสิ้น 399,500,000 บาท เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 โดยพบว่าปี 2564 ตั้งงบประมาณ 189,712,500 บาท (หน้า 293)

กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก ประกอบด้วย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2561 โดยตอน 1 วงเงินทั้งสิ้น 707,500,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 178,185,200 บาท ตอน 2 วงเงินทั้งสิ้น 798,555,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 218,176,600 บาท ตอน 3 วงเงินทั้งสิ้น 794,043,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 236,481,000 บาท (หน้า 297)

สายสมุทรสาคร-ต.โคกขาม วงเงินทั้งสิ้น 150,099,000 บาท เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 โดยพบว่าปี 2564 ตั้งงบประมาณ 63,792,100 บาท (หน้า 298) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมนุมชน สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร-บางบอน 1 แห่ง 40 ล้านบาท (หน้า 335)

โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) วงเงินทั้งสิ้น 10,492,621,200 บาท ในปี 2564 ตั้งงบประมาณรวม 1,739,296,600 บาท ประกอบด้วย ตอน 1 งบประมาณ 660,185,500 บาท ตอน 2 งบประมาณ 659,786,500 บาท และตอน 3 งบประมาณ 411,707,000 บาท (หน้า 350-352)

ที่น่าสนใจคือ กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ โดยโครงการใหม่ในปี 2564 คือ ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น 600,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 120,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 240,000,000 บาท และปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 240,000,000 บาท (หน้า 296)

โครงการนี้ น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ เคยเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 ระบุว่า จุดกลับรถใต้สะพานดี 7 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.36+700 เกิดปัญหาน้ำท่วมมาเป็นเวลานานต่อเนื่องหลายปี โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาครได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติและแบบเคลื่อนที่ แต่ไม่สามารถสูบน้ำ ระบายน้ำได้ทัน เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุนสูงและมีปริมาณฝนจำนวนมาก

ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ถนน เนื่องจากจุดกลับรถดังกล่าวเป็นเส้นทางแยกจาก ถ.พระราม 2 เข้า อ.บ้านแพ้ว เชื่อม ถ.เพชรเกษม ถ้าหากมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่แยกบ้านแพ้ว ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกในการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จึงขอนำเรียนผ่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงคมนาคม ว่ามีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่จะก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วหรือไม่ และถ้ามีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด และขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรี ดูแลแก้ปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครด้วย ซึ่งเรื่องนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาไปเมื่อ 25 ก.ค. 2562

อ่านประกอบ : ส.ส. สมุทรสาคร ทั้ง 3 เขต ร่วมสะท้อนปัญหาในจังหวัดต่อประธานสภาฯ

โครงการทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว เชื่อมต่อระหว่างถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน กับทางขนานของถนนพระราม 2 ในพื้นที่ ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รูปแบบที่กรมทางหลวงเสนอแนะ ประกอบด้วย สะพานแรกทิศทางถนนพระราม 2 ขาออกกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปยัง อ.บ้านแพ้ว และสะพานที่สอง ทิศทางถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน มุ่งหน้าไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม

หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ และ จ.สมุทรสาคร ไปยัง อ.บ้านแพ้ว และถนนเพชรเกษม จ.นครปฐม หรือจาก อ.บ้านแพ้ว ไปยัง จ.สมุทรสงครามและภาคใต้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลากลับรถใต้สะพานดี 7 (คลองขุดบ้านบ่อ) ที่เป็นถนน 2 ช่องจราจรสวนทาง และมีน้ำท่วมขังเป็นประจำอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 เพิ่งจะผ่านวาระรับหลักการเท่านั้น คงต้องรอลุ้นกันว่า เราจะได้เห็นทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วเกิดขึ้นจริงในปีหน้าหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ถนนพระราม 2 ช่วงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร-แยกบ้านแพ้ว กำลังก่อสร้างสะพานกลับรถและทางขนาน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมกราคม 2564

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *