วันนักข่าว

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีต ผวจ.สมุทรสาคร, นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์, นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รอง ผวจ.สมุทรสาคร, นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “วันนักข่าว” วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ เมื่อวันก่อน

ปิดการอบรม

(25 มี.ค. 2566) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เนื่องในโอกาสการสัมมนาปิดการอบรม ณ เดอะเกรช อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัมมนาวิชาการ OTT


ภาพจากซ้าย 1. นางภัทรานิษฐ์ จักรเครือชัยวรา 2. นางสาวฐิตินันท์ ทองมาเอง 3. นายประกานต์ พัฒนสมบูรณ์ 4. นางสาวสิริมา ทรงกลิ่น 5. นายกิตตินันท์ นาคทอง 6. รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 7. นายวรพล เพชรสุทธิ์ 8. นางสาวมนัญญา ทิพาบุณคเนศ 9.นางณัฐธิดา พลางกูร 10. นางสาวอภิวรรณ คงวิริยะวศิน 11. นางสาวสุวพีร์ ลือสิริพรกุล 12. ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

นายวรพล เพชรสุทธิ์ ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 4 หัวข้อ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ OTT จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ ห้องบงกชรัตน์ B ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ


ศึกษาดูงาน BEM

(18 พ.ย. 2565) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตรและนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชม บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ทั้งนี้มี นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Continue reading “ศึกษาดูงาน BEM”

อบรมหลักสูตร บสก.11

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เนื่องในโอกาสการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ชนะ ยาดี  นายกสมาคมสโมสรลูกเสือไพรพนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

แสดงความยินดี

(14 ก.พ.) นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และ น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ในนามผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 76 มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ ที่เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครเป็นวันแรก ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

ขอบคุณสื่อ

(3 ก.พ.) “พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก” โดยนายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ฯ จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมฯ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และนำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมของทางพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องหนุมาน ร้านมังกี้ทรีการ์เด้น ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

อำลาผู้ว่าฯ วีระศักดิ์

(17 ก.ย.) นางสุรางค์ นาคทอง หัวหน้ากองบรรณาธิการ และฝ่ายการตลาด เว็บไซต์สาครออนไลน์ พร้อมด้วย นายกิตตินันท์ นาคทอง ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์สาครออนไลน์ และนายกิตติกร นาคทอง ผู้สื่อข่าวสาครออนไลน์ มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. กลุ่มเพื่อนท่านอาทิตย์ บุญญะโสภัต นำโดย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่ารวม 100,000 บาท โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี ณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ และ มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร ณ ชานเล รีสอร์ท ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร