เผยงบประมาณปี 59 สมุทรสาคร 218 ล้าน ใครได้อะไร?

774-1

จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 30 โครงการ 35 กิจกรรม งบประมาณ 218,081,300 บาท

จากเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวน 5 โครงการ 30 กิจกรรม งบประมาณตามจริง 160,452,000 บาท เบิกจ่ายไป 160,141,088.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 คงเหลือ 310,911.54 บาท

เมื่อจำแนกแต่ละโครงการออกมา ส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภออนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ด้วยกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน วางท่อระบายน้ำ เขื่อนป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกคลอง ฯลฯ

เมื่อลงลึกไปแล้ว พบว่า อ.บ้านแพ้ว ได้รับมากที่สุดถึง 20 โครงการ เพราะมีการพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรและประมงอำเภอบ้านแพ้ว อีก 6 เส้นทาง รวม 21.22 ล้านบาท รองลงมาคือ อ.กระทุ่มแบน 10 โครงการ และ อ.เมืองสมุทรสาคร 6 โครงการ

เมื่อจำแนกเป็นส่วนราชการแต่ละแห่งของจังหวัด พบว่า โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด โดยคว้าไปถึง 21.84 ล้านบาท

โดยมีทั้งหมด 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชมธรรมชาติ ศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ 7.48 ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงลักษณ์ หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ ที่รับมอบมาจากอำเภอเมืองสมุทรสาคร 12.28 ล้านบาท เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน หมู่ 2 ต.บางโทรัด อีก 9.5 ล้านบาท

เดิมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว อีก 5.77 ล้านบาท แต่ได้ให้อำเภอบ้านแพ้วไปดำเนินการแทน เพราะมองว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก

รองลงมา สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ คว้าไปถึง 15.6 ล้านบาท ได้แก่ โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสากล 7.66 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 8 ล้านบาท

ส่วน ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับ 8 ล้านบาทเศษ มีทั้งสร้างเครือข่ายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรองดองสมานฉันท์และต้านการทุจริต 2.56 ล้านบาท เฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม หนี้สินนอกระบบ ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ล้านบาทเศษ จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ 1.68 ล้านบาท และประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการ โรงแรม สถานบริการ ร้านค้าของเก่า สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต อีก 7 แสนกว่าบาท

774-3

ที่น่าสนใจ คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) โครงการเดียวปาเข้าไป 7.86 ล้านบาท

เช่นเดียวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม โครงการเดียวปาเข้าไป 6.58 ล้านบาทเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่างบประมาณที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับจะมากกว่าปีก่อน แต่ต้องจับตามองกันต่อไปว่า แต่ละโครงการจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างหรือไม่ อยู่ที่สังคมจะร่วมมือกันสังเกตและตรวจสอบ เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายของรัฐบาล.

อ่านประกอบ : เผยงบพัฒนาจังหวัด ปี 59 กว่า 218 ล้านบาท – ทบทวนวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัดใหม่

(ภาคผนวก)

.

โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรม การประมง การเกษตร และกิจการต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล 5 โครงการ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร) 3,444,000 บาท

2. พัฒนามาตรฐานการผลิตกะปิสมุทรสาคร (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) 2,291,000 บาท

3. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเล จังหวัดสมุทรสาครให้เข้าสู่มาตรฐานสากล การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ กระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเล (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) 592,100 บาท

4. เพิ่มศักยภาพการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิดจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) 452,000 บาท

5. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตแพะ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร) 941,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นครัวโลกด้านอาหารทะเลและการเกษตร

6. ธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล (สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร) 7,660,000 บาท

7. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร) 1,264,800 บาท

8. พัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร) 1,500,000 บาท

9. สมุทรสาครอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตลาดสดปลอดภัย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) 286,200 บ่าท

10. พัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าการเกษตรและประมงอำเภอบ้านแพ้ว รวม 21,223,200 บาท

– ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายพัฒนามหาราช 2 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.080 กิโลเมตร จากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว (อำเภอบ้านแพ้ว) 3,802,100 บาท

– ปรับปรุงผิวจราจรและขยายถนน สค.ถ.37-05 บ้านคลองท่าแร้ง-บ้านหนองนกไข่ หมู่ 6,7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.356 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 4,107,500 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.798 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 2,351,200 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าชุมชนบ้านสองใน หมู่ 8 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว ตอนที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 0.189 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางและทางเชื่อม (อำเภอบ้านแพ้ว) 1,043,200 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดกระโจมทอง หมู่ 6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.750 เมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 3,032,900 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าชุมชนบ้านหินปัก หมู่ 11 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.790 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 2,445,800 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านดอนสะแก หมู่ 3 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 1,453,900 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าชุมชนบ้านนายไพรัช หมู่ 9 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.985 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 2,986,600 บาท

774-2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

11. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวม 9,905,200 บาท

– ก่อสร้างสะพานทางเดินชมธรรมชาติบริเวณศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร ประกอบด้วย ก่อสร้างสะพานทางเดิน กว้าง 1.40 เมตร ความยาว 500.00 เมตร และ ก่อสร้างศาลาพักชมวิว จำนวน 1 หลัง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร) 7,484,400 บาท

– ปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบคลองท่าเสา หมู่บ้านเบญจรงค์ หมู่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 420.00 เมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 2,420,800 บาท

12. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 1,343,400 บาท

13. ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร) 7,865,700 บาท

14. พัฒนาเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวม 26,940,600 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสวัสดิ์ หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.212 กิโลเมตร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 2,976,700 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โกรกกรากใน ซอยพัฒนา 1 ถึงแยก 5 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.320 กิโลเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 4,225,700 บาท

– ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ (สค 2434) หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 788,000 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทองพัฒนา หมู่ 3 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.070 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง (อำเภอบ้านแพ้ว) 4,151,800 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้) หมู่บ้านหนองปง หมู่ 7 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 6,385,800 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านชอนตะวันไปทางชุมชนหนองปลาเพียร หมู่ 5 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.060 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 3,665,200 บาท

– ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเทพรัตนาราม หมู่ 1, 5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 0.555 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง (อำเภอบ้านแพ้ว) 2,208,400 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชน หมู่ 7 ต.ยกกระบัตร เชื่อม หมู่ 7 ต.โรงเข้ (หนองปง) อ.บ้านแพ้ว กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 2,501,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย

15. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร) 6,582,500 บาท

16. บริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ

– ขุดลอกคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ระยะที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร ปริมาตรดินเลนไม่น้อยกว่า 14,040 ลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 2 หมู่ 1, 2, 3, 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,240 ลูกบาศก์เมตร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 2,215,100 บาท

17. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวม 37,284,500 บาท

– วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.173 กิโลเมตร, เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 228.00 เมตร พร้อมวางท่อ (อำเภอกระทุ่มแบน) 7,866,000 บาท

– ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชลประทาน หมู่ 6-8 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ขนาดเข็มรูปตัวแอล ระยะทาง 500.00 เมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 5,891,000 บาท

– ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงปลายคลองท่าเสา จากประตูระบายน้ำคลองท่าเสา หมู่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ระยะทาง 700.00 เมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 11,796,000 บาท

– วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านคลองตะโก ซอย 2 หมู่ 4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 นิ้ว ระยะทาง 455.00 เมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 885,100 บาท

– ก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบถนนคอนกรีต สายพาดหมอน หมู่ 4 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว ระยะทาง 790.00 เมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 4,516,900 บาท

– ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนเทศบาลบ้านครูลัดดาถึงบริเวณสะพานข้ามคลองยายช่วน หมู่ 3 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว ระยะทางยาว 910.00 เมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 6,329,500 บาท

18. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย รวม 46,467,900 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองซื่อ ซอย 2 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 3,021,000 บาท

– ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 เชื่อม หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.240 กิโลเมตร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 3,053,500 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงลักษณ์ หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร พร้อมสะพาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) 12,287,500 บาท

– ปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.530 กิโลเมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 3,940,000 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโต้ล้ง หมู่ 2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.090 กิโลเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวี ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 34.00 เมตร ทางเท้ายาว 28.00 เมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 1,088,500 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญสวงษ์ หมู่ 11 (บ้านอ่างทอง) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 7,310,700 บาท

– ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกุศลพัฒนา หมู่ 1 (บ้านบางยาง) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 2,718,600 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางสายมงคลพิพัฒน์ หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว ตอนที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.089 กิโลเมตร ตอนที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 1,703,100 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 7 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 4,886,600 บาท

– ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยน้อยเศรษฐี หมู่ 3 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 5,514,100 บาท

– ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโค้งมะขวิดถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี หมู่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร (อำเภอกระทุ่มแบน) 944,300 บาท

19. ก่อสร้างสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว กว้าง 1.40 เมตร ความยาว 1,800.00 เมตร (อำเภอบ้านแพ้ว) 5,773,700 บาท

20. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน หมู่ 2 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร ความยาว 110.00 เมตร (สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร) 9,562,200 บาท

21. การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งสมุทรสาคร แก่เยาวชนและนักเรียน (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) 492,000 บาท

22. อนุรักษ์หอยพิมเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) 481,400 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสังคมให้เป็นเมืองอยู่ดีมีสุข

23. เสริมศักยภาพด้านความมั่นคง (สร้างเครือข่ายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรองดองสมานฉันท์และต้านการทุจริต) (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร) 2,561,400 บาท

24. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (เฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม หนี้สินนอกระบบ ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร) 3,093,000 บาท

25. จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร) 1,682,000 บาท

26. เสริมศักยภาพด้านความมั่นคง (ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการ โรงแรม สถานบริการ ร้านค้าของเก่า สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต) (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร) 732,300 บาท

27. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน

– ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต และโครงหลังคา วัดสามัคคีศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน) หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) 5,306,200 บาท

28. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) 1,675,500 บาท

29. การเสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จังหวัดสมุทรสาคร (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร) 499,700 บาท

30. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร) 8,000,000 บาท.แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง