กระทุ่มแบน-บ้านแพ้วรุมทึ้ง109ล้าน

787-1-new

เผยตัวเลข “โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท” จังหวัดสมุทรสาคร ยุครัฐบาลประยุทธ์ พบ 298 โครงการ เบ็ดเสร็จ 109.11 ล้านบาท บ้านแพ้วเสนอทุกตำบล 59.40 ล้าน บางตำบลเสนอโครงการยิบย่อยให้ครบ 5 ล้าน หลักสองเยอะที่สุด กระทุ่มแบน 49.71 ล้าน ต.ตลาด 4 โครงการ 5 ล้านพอดี ไร้เงา “เมืองสมุทรสาคร”

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง

เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า “โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท”

เป้าหมายสำคัญ คือ ช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโถค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตำบล โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้ในระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวน 7,255 ตำบล คิดเป็นเงิน 36,275 ล้านบาท

โดยต้องเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อดำเนินโครงการที่มีการจ้างแรงงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการในจังหวัด

ได้เแก่ โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ, โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://tambon.dopa.go.th

ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ระบุว่า ที่ผ่านมา จ.สมุทรสาคร ได้รับการอนุมัติงบประมาณระดับจังหวัด รวม 298 โครงการ

แบ่งออกเป็น โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 274 โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 21 โครงการ และโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม จำนวน 3 โครงการ

เมื่อจำแนกตามอำเภอพบว่า อำเภอบ้านแพ้วได้รับการอนุมัติงบประมาณมากที่สุดถึง 186 โครงการ

ประกอบด้วย โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 165 โครงการ และโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 21 โครงการ

ส่วนอำเภอกระทุ่มแบน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 112 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 109 โครงการ และโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม จำนวน 3 โครงการ

ขณะที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไม่มีข้อมูลว่ามีโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัดแต่อย่างใด

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเป็นรายโครงการ ในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบน พบว่าเบ็ดเสร็จ 10 ตำบลรวมกัน 49,712,020 บาท โดยตำบลที่มีโครงการผ่านการอนุมัติระดับจังหวัดมากที่สุด ได้แก่ ตำบลอ้อมน้อย 18 โครงการ รวม 4,928,420 บาท

แต่ตำบลที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณมากที่สุด กลับเป็นตำบลตลาดกระทุ่มแบน 5 ล้านบาทพอดี

ทั้งที่เสนอเพียงแค่ 4 โครงการ ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณหลักล้านบาท ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแป๊ะกง ก่อสร้างเขื่อนริมคลองอ่อนใจ ปรับปรุงหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูน้ำอ่างทอง

ส่วนอำเภอบ้านแพ้ว พบว่าทุกตำบลพร้อมใจกันเสนอโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท เบ็ดเสร็จ 12 ตำบล ได้รับงบประมาณปาเข้าไปแล้ว 59,405,495 บาท

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลายตำบลต่างเสนอโครงการยิบย่อย เพื่อให้ได้ครบวงเงิน “5 ล้านบาท” พอดิบพอดี ได้แก่ ตำบลเจ็ดริ้ว 11 โครงการ, ตำบลหลักสาม 13 โครงการ, ตำบลหนองสองห้อง 14 โครงการ

และตำบลหลักสอง มีโครงการยิบย่อยมากถึง 25 โครงการ

ตำบลหลักสามเสนอโครงการโดยเลือกประเภท “โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ทุกโครงการ รวม 13 โครงการ ส่วนใหญ่กลายเป็นการขุดลอกคลอง และขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน

ไม่นับบางโครงการที่ทางราชการบันทึกข้อมูลตำบลคลาดเคลื่อนด้วยความชุ่ย เช่น งานขุดลอกคลองตาสุน หมู่ที่ 8 ต.หลักสาม 137,000 บาท ไปอยู่ใน ต.บ้านแพ้ว หากไปอยู่ในตำบลหลักสามก็จะเกิน 5 ล้านบาท, ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว 180,000 บาท ไปอยู่ใน ต.คลองตัน เป็นต้น

รวมกันแล้วทั้งสองอำเภอ ขอรับงบประมาณและได้รับอนุมัติไปแล้ว 109,117,515 บาท!

คำถามที่สำคัญก็คือ งบประมาณที่ลงไปในระดับตำบลเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มาจากภาษีประชาชน ผลที่สุดจะมีประสิทธิภาพ จับต้องได้จริงหรือไม่ หรือท้ายที่สุดจะเป็นการ “ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ”

เหมือนกับโครงการเงินกู้มิยาซาวา เงินกู้จากงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุ่น (OECF) และธนาคารโลกในอดีต ยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี 2542 เป็นที่โจษจันกันว่ากู้เงิน 5 หมื่นล้านบาทเพื่อจ้างคนมาดายหญ้า และกลายเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองมาถึงปัจจุบัน

ไม่นับรวมเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การกำหนดตัวผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาไว้ก่อน หรือล็อกสเปก แม้จะมีการกำชับให้ผู้ว่าฯ และนายอำเภอ ลงไปกำกับดูแลการจัดทำโครงการและการพิจารณาอนุมัติโครงการโดยใกล้ชิด อย่าให้เกิดช่องว่างนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด

น่าคิดว่า สุดท้ายแล้วการสั่งกำชับจะกลายเป็นผลตรงกันข้าม คือการ “ทำให้เนี้ยบ-ปกปิดให้มิดชิด” หรือไม่?

แม้คนที่เสนอโครงการจะอ้างได้ว่า ผ่านความเห็นชอบ หรือเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการหมู่บ้าน สังคมและประชาชนควรช่วยกันตรวจสอบว่างบประมาณที่ได้รับนั้นมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรไว้หรือไม่

อย่าให้กลายเป็นว่า เมื่อน้ำลดตอผุด สมุทรสาครก็มีโครงการฉาวไม่น้อยหน้า แล้วสังคมต่างก็คิดไปในทางเดียวกันว่า “ว่าแล้ว” …

787-2

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลอาจมีการอัปเดต แนะนำให้ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการด้วยตัวเองที่ http://tambon.dopa.go.th

 ข้อมูลโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติระดับจังหวัด)

 

อำเภอกระทุ่มแบน

ตำบลคลองมะเดื่อ 13 โครงการ รวม 4,950,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังหินคลุกที่ชำรุด 455,000 บาท
2. โครงการวางท่อระบายน้ำลอกคูน้ำเก็บขยะมูลฝอย 400,000 บาท
3. โครงการฝังท่อระบายน้ำชุมชน หมู่ที่ 2 50,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโคกหัวถนน หมู่ที่ 3 455,000 บาท
5. โครงการซ่อมแซมบูรณะถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองทองหลาง 250,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 4 บ้านคลองทองหลาง 205,000 บาท
7. โครงการลงลูกรังหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยหลังโรงเรียนประชินนุสรณ์ 405,000 บาท
8. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านคลองตาทอง 455,000 บาท
9. โครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านคลองผู้ใหญ่ลอย 455,000 บาท
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ หมู่ที่ 8 455,000 บาท
11. โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยคลองมะเดื่อ 455,000 บาท
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนและถนนหินคลุกภายในพื้นที่ หมู่ที่ 10 455,000 บาท
13. โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองสะพานดำ 455,000 บาท

ตำบลดอนไก่ดี 8 โครงการ รวม 4,997,100 บาท

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 1 301,000 บาท
2. โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 567,200 บาท
3. โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์และต่อเติมอาคาร 285,400 บาท
4. โครงการถมดินปรับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองตะโก 481,500 บาท
5. โครงการต่อเติมอาคารโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไก่ดี 516,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1,988,800 บาท
7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเลียบคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 6 651,200 บาท
8. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 206,000 บาท

ตำบลตลาดกระทุ่มแบน 4 โครงการ รวม 5,000,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแป๊ะกง 1,500,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองอ่อนใจ จากสะพานข้ามคลองอ่อนใจถึงเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ 1,300,000 บาท
3. โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์ชุมชนหมู่บ้านอ่างทองธานี 200,000 บาท **
4. โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมขนประตูน้ำอ่างทอง 2,000,000 บาท

ตำบลท่าเสา 14 โครงการ รวม 4,911,000 บาท

1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเก่า 329,800 บาท
2. โครงการสร้างทางฟุตบาทหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเก่า 290,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินขอบสระน้ำพังทลาย หมู่ 2 บ้านคลองน้อย 494,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้อย 131,000 บาท
5. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านลายคลองน้อย หมู่ที่ 3 625,000 บาท
6. โครงการสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของดิน หมู่ที่ 4 624,700 บาท
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังราดทับด้วยหินคลุก 315,000 บาท
8. โครงการขุดลอกคลองหน้าวัดท่าเสา หมู่ที่ 5 บ้านศาลเจ้าอาม่า 16,000 บาท
9. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 40 ซม. และบ่อพักพร้อมรางวี หมู่ที่ 5
10. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 40 ซม. หมู่ที่ 6 224,000 บาท
11. โครงการลอกคลองส่งน้ำและซ่อมแซมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 6 397,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 490,000 บาท
13. โครงการขุดลอกคลองยายเฮียง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเสาพัฒนา 129,000 บาท
14. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 551,500 บาท

ตำบลท่าไม้ 8 โครงการ รวม 4,977,100 บาท

1. โครงการปรับปรุงท่อลอดทางเชื่อมข้ามคลองปล่องเหลี่ยม จำนวน 9 จุด 444,000 บาท
2. โครงการวางท่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านโรงปูน 400,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารร้านค้าชุมชน ซอยปล่องเหลี่ยม 12 หมู่ที่ 3 118,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มแยกซอย วปอ.11 ซอย 8 เชื่อมซอย 10 หมู่ที่ 4 551,000 บาท
5. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนวัดนางสาว หมู่ที่ 7 823,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ หมู่ 7 1,934,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองปล่องเหลี่ยม หมู่ที่ 10 113,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมคลองปล่องเหลี่ยม 7 594,100 บาท

ตำบลบางยาง 13 โครงการ รวม 4,996,000 บาท

1. โครงการขยายเขตระบบประปาบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางยาง 340,000 บาท
2. โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองโรงหีบ 340,000 บาท
3. โครงการขยายเขตระบบประปาบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองโรงปูน 340,000 บาท
4. โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองโรงปูน 340,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระบือ 440,000 บาท
6. โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองวัดท่ากระบือ 440,000 บาท
7. โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองทวีผล 340,000 บาท
8. โครงการขยายท่อส่งน้ำบาดาลและซ่อมระบบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางม่วง 340,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคลองยายน้อย หมู่ 9 บ้านท่าตอ 459,000 บาท
10. โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านซากงซี 221,000 บาท
11. โครงการเปลี่ยนท่อน้ำและขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง 340,000 บาท
12. โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแหลมบางยาง 620,000 บาท
13. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโรงจักร 436,000 บาท

ตำบลสวนหลวง 13 โครงการ รวม 4,957,800 บาท

1. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 บ้านรางปลาซิว 380,000 บาท
2. โครงการขยายต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 380,000 บาท
3. โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 431,900 บาท
4. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 380,000 บาท
5. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 380,000 บาท
6. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 380,000 บาท
7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 380,000 บาท
8. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 380,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านท้ายตลาดเตาอิฐ 384,000 บาท
10. ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 384,000 บาท
11. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 บ้านสะแกงาม 337,900 บาท
12. โครงการซ่อมแซม หมู่ที่ 11 บ้านคลองทองหลาง 380,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านตลากดเตาอิฐ หมู่ที่ 13 380,000 บาท

ตำบลอ้อมน้อย 18 โครงการ รวม 4,928,420 บาท

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหมู่บ้านสินสมบูรณ์ 200,000 บาท
2. ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ วัดศรีสำราญ 343,270 บาท
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 499,495 บาท
4. โครงการซ่อมแซมหลังคาเครื่องสูบน้ำ 24,111 บาท
5. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการชุมชน 281,244 บาท
6. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 165,700 บาท
7. โครงการซ่อมแซมห้องน้ำและเครื่องออกกำลังกาย 182,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย 1,954,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงบันไดอุโบสถวัดอ้อมน้อย(ทั้ง 2 ข้าง) 16,500 บาท
10. โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนหมู่บ้านสินสมบูรณ์ 97,100 บาท
11. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนหมู่บ้านหรรษาอ้อมน้อย 108,900 บาท
12. โครงการซ่อมแซมรั้วที่ทำการชุมชนบ้านแถว 2 70,200 บาท
13. โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน 92,300 บาท
14. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนบ้านรางน้ำใส 70,900 บาท
15. โครงการก่อสร้างราวกันตก 405,500 บาท
16. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ 240,000 บาท
17. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 49,200 บาท
18. โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหมู่บ้านอิ่มอัมพร 128,000 บาท

ตำบลหนองนกไข่ 4 โครงการ รวม 4,998,000 บาท

1. โครงการถมดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชังในโรงเรียน ต.หนองนกไข่ 1,000,000 บาท
2. โครงการสวนสุขภาพ ออกกำลังกาย ต้านภัยยาเสพติด 1,550,000 บาท
3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หลังเก่าโรงเรียนวัดหนองนกไข่ 1,998,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์หลังเก่าโรงเรียนวังนกไข่ 450,000 บาท

ตำบลแคราย 17 โครงการ รวม 4,996,600 บาท

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดสุวรรณรัตนาราม 500,000 บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเกษตรพันธาราม 500,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 129,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 374,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคราย หมูที่ 2 174,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 499,000 บาท
7. การซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 577,000 บาท
8. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนบ้านแครายเกษตรพันธ์พิทยาคาร 199,000 บาท
9. โครงการขุดลอกคลองแคราย หมู่ที่ 2,4,5 380,000 บาท
10. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 132,000 บาท
11. โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม หมู่ที่ 4 470,000 บาท
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม หมู่ที่ 4 58,000 บาท
13. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 406,900 บาท
14. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 119,000 บาท
15. โครงการวางท่อประปาบาดาลเลียบคลองหมื่นปรารมย์ 195,000 บาท
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแคราย หมู่ที่ 2 135,000 บาท **
17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแคราย 148,700 บาท **

อำเภอบ้านแพ้ว

ตำบลคลองตัน 15 โครงการ รวม 4,999,310 บาท

1. ปรับปรุงระบบบ่อน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 ต.คลองตัน 355,400 บาท
2. ปรับปรุงระบบบ่อน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 ต.คลองตัน 468,500 บาท
3. ปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านรางสายบัว หมู่ที่1 ต.คลองตัน 461,300 บาท
4. ปรับปรุงบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2 ต.คลองตัน 487,500 บาท
5. เพาะขยายพันธุ์พืชโดยวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช หมู่ที่3 ต.คลองตัน 289,500 บาท
6. ปรับปรุงถนน หมูที่3 ต.คลองตัน 115,110 บาท
7. ปรับปรุงถนน หมู่ที่3 ต.คลองตัน 154,200 บาท
8. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบลคลองตัน หมู่ที่3 ต.คลองตัน 357,200 บาท
9. ปรับปรุงระบบบ่อน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 ต.คลองตัน 474,900 บาท
10. ปรับปรุงระบบบ่อบาดาล บ่อทิศเหนือ(นายสุวิน รอดคลองตัน) หมู่ที่5 ต.คลองตัน 349,000 บาท
11. ปรับปรุงระบบบ่อน้ำบาดาล ทิศใต้(นายสมัคร จีนสุขประเสริฐ) หมู่ที่5 ต.คลองตัน 279,500 บาท
12. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรจิตร หมูที่5 ต.คลองตัน 165,500 บาท
13. ปรับปรุงถนนซ่อมแซมสายเข้าวัดสร้างใหม่ หมู่ที่5 ต.คลองตัน 295,700 บาท
14. ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่2 ต.คลองตัน 431,900 บาท *
15. ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่4 ต.คลองตัน 314,100 บาท *

ตำบลบ้านแพ้ว 15 โครงการ รวม 4,860,900 บาท

1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบคลอง ดอนโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว 497,000 บาท
2. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพ้ว 333,000 บาท
3. ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายพัฒนา มหาราช 2 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพ้ว 466,000 บาท
4. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว 334,000 บาท
5. ปรับปรุงคอสะพานถนนสายบ้านพลอย หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว 166,000 บาท
6. ปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านนายทวีชัย ลีฬหาศิลป์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพ้ว 182,000 บาท
7. ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพ้ว 302,000 บาท
8. ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแพ้ว 350,000 บาท
9. ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองตาปลั่ง 454,000 บาท
10. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. 334,000 บาท
11. ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน 166,000 บาท
12. ขุดลอกคลองแคป่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว 484,000 บาท *
13. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว 493,000 บาท *
14. ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว 147,900 บาท *
15. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพ้ว 152,000 บาท *

ตำบลยกกระบัตร 16 โครงการ รวม 4,822,700 บาท

1. ขุดลอดคลองบริเวณคลองพระทองฯ หมู่1 ต.ยกกระบัตร 371,200 บาท
2. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่2 ต.ยกกระบัตร 402,000 บาท
3. ขุดลอกคลองดอนไข่นก 1คลองหลังวัด หมู่3 ต.ยกกระบัตร 421,100 บาท
4. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่4 ต.ยกกระบัตร 236,000 บาท
5. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่4 ต.ยกกระบัตร 19,700 บาท
6. ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองยกกระบัตร หมู่5 ต.ยกกระบัตร 323,000 บาท
7. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณชุมชน หมู่5 ต.ยกกนะบัตร 397,000 บาท
8. ซ่อมแซมสะพานไม้ข่ามคลองซื่อ หมู่6 ต.ยกกระบัตร 85,600 บาท
9. กำจัดผักตบชวาบริเวณคลองท่าแร้ง หมู่6 ต.ยกกระบัตร 151,200 บาท
10. ปรับปรุงซ่อมแซ่มศาลาเอนกประสงค์ หมู่7 ต.ยกกระบัตร 397,300 บาท
11. ขุดลอกคลองกกเชื่อมคลองผู่ช่วยปัญญา หมู่8 ต.ยกกระบัตร 423,800 บาท
12. ปรับปรุงซ่อมแซ่มศาลาเอนกประสงค์ หมู่9 ต.ยกกระบัตร 403,800 บาท
13. ขุดลอกคลองแพรกตารอดและคลองรางไอ้ปือด้วน หมู่10 ต.ยกกระบัตร 399,500 บาท
14. ขุดลอกคลองดีจริงจริง หมู่11 ต.ยกกระบัตร 388,700 บาท
15. ก่อสร้างห้องเก็บของใต้หอถังน้ำบาดาลฯ หมู่12 ต.ยกกระบัตร 287,900 บาท
16. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่12 ต.ยกกระบัตร 114,900 บาท

ตำบลสวนส้ม 14 โครงการ รวม 4,908,000 บาท

1. ขุดลอกคลองตาปั๊ว หมู่1 ต.สวนส้ม 324,000 บาท
2. ขุดลอกคลองตาไว หมู่1 ต.สวนส้ม 232,000 บาท
3. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดเทพรัตนาราม หมู่1 ต.สวนส้ม 484,000 บาท
4. ขุดลอกคลองตาแจ่ม หมู่2 ต.สวนส้ม 139,000 บาท
5. ขุดลอกคลองสวนอ้อย หมู่2 ต.สวนส้ม 344,000 บาท
6. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดสวนส้ม หมู่2 ต.สวนส้ม 496,000 บาท
7. ขุดลอกคลองอ้ายชุม หมู่3 ต.สวนส้ม 431,000 บาท
8. ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หมู่3 สวนส้ม 459,000 บาท
9. ปรับปพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) หมู่3 ต.สวนส้ม 465,000 บาท
10. ขุดลอกตลองรางแดง หมู่4 ต.สวนส้ม 495,000 บาท
11. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดศรีสินมา หมู่4 ต.สวนส้ม 433,000 บาท
12. ขุดลอกคลองสำโรง หมู่5 ต.สวนส้ม 230,000 บาท
13. ขุดลอกคลองสามง่าม หมู่5 ต.สวนส้ม 128,000 บาท
14. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านคลองสำโรง หมู่5 ต.สวนส้ม 248,000 บาท

ตำบลหนองบัว 15 โครงการ รวม 4,820,000 บาท

1. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 491,000 บาท
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว 1,052,000 บาท
3. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่2 ต.หนองบัว 230,000 บาท
4. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว 334,000 บาท
5. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่3 ต.หนองบัว 191,000 บาท
6. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่4ต.หนองบัว 140,500 บาท
7. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่5 ต.หนองบัว 151,000 บาท
8. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่5 ต.หนองบัว 220,000 บาท
9. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่6 ต.หนองบัว 346,000 บาท
10. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่6 ต.หนองบัว 187,000 บาท
11. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 7ต.หนองบัว 144,000 บาท
12. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่7 ต.หนองบัว 392,000 บาท
13. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่8 ต.หนองบัว 368,500 บาท
14. ปรับปรุงลาน คสล.บริเวณวัดหนองบัว หมู่ที่9 ต.หนองบัว 270,000 บาท
15. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่9 ต.หนองบัว 303,000 บาท

ตำบลหนองสองห้อง 14 โครงการ รวม 5,000,000 บาท

1. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่1 ตำบลหนองสองห้อง 437,000 บาท
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่2 ตำบลหนองสองห้อง 149,900 บาท
3. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน(บริเวณบ้านผู้ช่วยทองใบ) หมูที่2 ต.หนองสองห้อง 335,900 บาท
4. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่3 ตำบลหนองสองห้อง 672,400 บาท
5. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่4 ตำบลหนองสองห้อง 186,500 บาท
6. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน(บริเวณชุมชนโรงหมู่) หมูที่4 ต.หนองสองห้อง 88,000 บาท
7. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่5 ต.หนองสองห้อง 475,400 บาท
8. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่6 ต.หนองสองห้อง 463,600 บาท
9. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน(บริเวณบ้านผู้ใหญ่) หมูที่7 ต.หนองสองห้อง 171,000 บาท
10. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่7 ต.หนองสองห้อง 692,000 บาท
11. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองรางน้ำกรุซอย3 หมูที่8 ต.หนองสองห้อง 500,000 บาท
12. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่9 ต.หนองสองห้อง 254,800 บาท
13. ปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่9 ต.หนองสองห้อง 82,500 บาท
14. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมูที่10 ต.หนองสองห้อง 491,000 บาท

ตำบลหลักสอง 25 โครงการ รวม 5,000,000 บาท

1. ขุดลอกคลองเจ็ดริ้วเก่า 401,500 บาท
2. ขุดลอกคลองตาเภา 183,900 บาท
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดหลักสองราษฏร์บำรุง 400,000 บาท
4. ขุดลอกคลองมณีวงศ์ 236,000 บาท
5. ขุดลอกคลองเซ่งเฮงฮวด 252,400 บาท
6. ขุดลอกคลองนายเลิศ 254,900 บาท
7. ขุดลอกคลองนางกานดา 183,900 บาท
8. ขุดลอกคลองนายพงษ์ศักดิ์ ธนากรกิตติสุข 138,200 บาท
9. ขุดลอกคลองนายเสงี่ยม 134,200 บาท
10. ขุดลอกคลองนายสนั่น 121,900 บาท
11. ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน 175,000 บาท
12. ขุดลอกคลองหลังวัดกระโจมทอง 256,400 บาท
13. ขุดลอกคลองบ้านนายวิเชียร 248,400 บาท
14. ขุดลอกคลองบ้านนายสมบูรณ์ 126,000 บาท
15. ขุดลอกคลองบ้านนายเพลิน สบู่ม่วง 122,061 บาท
16. ขุดลอกคลองข้างบ้านนายจิโรจน์ ทองเต็ม 125,439 บาท
17. ขุดลอกคลองเขตติดต่อหมู่ 4 หมู่ 6 134,000 บาท
18. ปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลหลักสอง (และศูนย์ กศน.ตำบลหลักสอง) 107,000 บาท
19. ปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน 266,000 บาท
20. ขุดลอกคลองส่งเสริมการเกษตร 1 111,300 บาท
21. ขุดลอกคลองส่งเสริมการเกษตร 2 199,100 บาท
22. ขุดลอกคลองส่งเสริมการเกษตร 3 279,200 บาท
23. ขุดลอกคลองนกเป็ด 199,400 บาท
24. ขุดลอกคลองข้างบ้านนายจำรูญ 179,000 บาท
25. ขุดลอกคลองข้างบ้านนายสังข์ 164,800 บาท

ตำบลหลักสาม 13 โครงการ รวม 5,000,000 บาท

1. ขุดลอกคลองขาหยั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม 460,000 บาท *
2. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม 460,000 บาท *
3. ขุดลอกคลองจางวางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลหลักสาม 300,000 บาท *
4. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม 300,000 บาท *
5. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหลักสาม 460,000 บาท *
6. ดลอกคลองรางเซิงหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลหลักสาม 460,000 บาท *
7. ขุดลอกคลองคันสหกรณ์ฝั่งขวา บ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 7 ตำบลหลักสาม 460,000 บาท *
8. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม 375,000 บาท *
9. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม 300,000 บาท *
10. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหลักสาม 375,000 บาท *
11. ขุดลอกคลองทุ่งอินทรีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลหลักสาม 375,000 บาท *
12. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหลักสาม 375,000 บาท *
13. ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลหลักสาม 300,000 บาท *

ตำบลอำแพง 13 โครงการ รวม 4,996,100 บาท

1. วางท่อประปาภายในหมู้บ้าน หมู่ที่1 ต.อำแพง 499,500 บาท
2. เทคอนกรีตพื้นลานโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์ฯ) หมู่ที่2 ต.อำแพง 150,000 บาท
3. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำแพง หมู่ที่2 ต.อำแพง 250,000 บาท
4. สร้างพื้นคอนกรีตภายในวัดสุนมรสถิต(วัดอำแพง) หมู่ที่2 ต.อำแพง 499,500 บาท
5. วางท่อประปาภายในหมู้บ้าน หมู่ที่3 ต.อำแพง 499,500 บาท
6. วางท่อประปาภายในหมู้บ้าน หมู่ที่4 ต.อำแพง 499,500 บาท
7. ก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านคลองหลวง หมู่ที่5 ต.อำแพง 250,000 บาท
8. ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่5 ต.อำแพง 499,600 บาท
9. ปรับปรุงและซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสาธารณะ หมูที่5 ต.อำแพง 499,500 บาท
10. ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบพื้นลานโรงเรียนบ้านเจริญสุข หมูที่6 ต.อำแพง 100,000 บาท
11. สร้างพื้นคอนกรีตภายในหมูบ้าน หมูที่6 ต.อำแพง 499,500 บาท
12. เทคอนกรีตขอบข้างโรงอาหารโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎ์บำรุง หมูที่7 ต.อำแพง 250,000 บาท
13. วางท่อประปาภายในหมู้บ้าน หมู่ที่7 ต.อำแพง 499,500 บาท

ตำบลเกษตรพัฒนา 11 โครงการ รวม 4,998,685 บาท

1. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่1 ต.เกษตรพัฒนา 490,000 บาท
2. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่2 ต.เกษตรพัฒนา 490,000 บาท
3. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่3 ต.เกษตรพัฒนา 300,000 บาท
4. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำตำบลเกษตรพัฒนา หมู่3 ต.เกษตรพัฒนา 1,973,000 บาท
5. ปรับปรุงห้องสุขาโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง หมู่3 ต.เกษตรพัฒนา 114,000 บาท
6. ก่อสร้างถนนลาดยางภายในโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง หมู่3 ต.เกษตรพัฒนา 193,000 บาท
7. ส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต หมู่4 ต.เกษตรพัฒนา 475,000 บาท
8. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่4 ต.เกษตรพัฒนา 233,000 บาท
9. ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่5 ต.เกษตรพัฒนา 486,000 บาท
10. ปรับปรุงห้องสุขาศาลาเอนกประสงค์ หมู่5 ต.เกษตรพัฒนา 145,000 บาท
11. ส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต หมู่4 ต.เกษตรพัฒนา 99,685 บาท *

ตำบลเจ็ดริ้ว 11 โครงการ รวม 5,000,000 บาท

1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่1 ต.เจ็ดริ้ว 432,000 บาท
2. ปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่1 ต.เจ็ดริ้ว 488,000 บาท
3. ขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมุ่2 ต.เจ็ดริ้ว 435,000 บาท
4. ปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่2 ต.เจ็ดริ้ว 485,000 บาท
5. ขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมุ่3 ต.เจ็ดริ้ว 482,000 บาท
6. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.พร้อมก่อสร้างสะพานเหล็กจำนวน1ชุด หมุ่3 ต.เจ็ดริ้ว 438,000 บาท
7. ปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว หมู่3 ต.เจ็ดริ้ว 400,000 บาท
8. ปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่4 ต.เจ็ดริ้ว 488,000 บาท
9. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่4 ต.เจ็ดริ้ว 432,000 บาท
10. ปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่5 ต.เจ็ดริ้ว 426,000 บาท
11. ขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมุ่5 ต.เจ็ดริ้ว 494,000 บาท

ตำบลโรงเข้ 22 โครงการ รวม 4,999,800 บาท

1. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ 342,700 บาท
2. ปรับปรุงภูมทัศน์ลงวัสดุพร้อมหินคลุก หมู่1 ต.โรงเข้ 150,000 บาท
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เทลานคอนกรีต หมู่1 ต.โรงเข้ 107,200 บาท
4. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่2 ต.โรงเข้ 371,700 บาท
5. ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำพร้อมเทลานคอนกรีต หมู่2 ต.โรงเข้ 78,300 บาท
6. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่3 ต.โรงเข้ 358,900 บาท
7. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่3 ต.โรงเข้ 91,100 บาท
8. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่4 ต.โรงเข้ 187,200 บาท
9. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่4 ต.โรงเข้ 312,800 บาท
10 ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่5 ต.โรงเข้ 323,900 บาท
11. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่5 ต.โรงเข้ 176,100 บาท
12. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่6 ต.โรงเข้ 451,700 บาท
13. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่6 ต.โรงเข้ 48,300 บาท
14. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่7 ต.โรงเข้ 308,900 บาท
15. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่7 ต.โรงเข้ 191,100 บาท
16. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่8 ต.โรงเข้ 241,500 บาท
17. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่8 ต.โรงเข้ 78,100 บาท
18. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่8 ต.โรงเข้ 180,400 บาท
19. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่9 ต.โรงเข้ 140,300 บาท
20. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่9 ต.โรงเข้ 359,700 บาท
21. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่10 ต.โรงเข้ 320,400 บาท
22. ปรับปรุงระบบประปาประจำชุมชน หมู่10 ต.โรงเข้ 179,500 บาท

ตำบลที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อน

– ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว 180,000 บาท (ไปอยู่ใน ต.คลองตัน)

– งานขุดลอกคลองตาสุน หมู่ที่ 8 ต.หลักสาม 137,000 บาท (ไปอยู่ใน ต.บ้านแพ้ว)

(* หมายถึง โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, ** หมายถึง โครงการด้านเศรษฐกิจสังคม)1 ความคิดเห็น เรื่อง “กระทุ่มแบน-บ้านแพ้วรุมทึ้ง109ล้าน”

  1. นิรนาม กล่าวว่า:

    พ.ย. 16, 15 at 1:58 pm

    คิดไปว่าเอาโครงการไปทิ้งลงน้้ำมากไปหรือเปล่าครับท่านๆ ที่ถนน หนทาง ไฟแสงสว่าง คนสันจรไปมามากกว่า ควรทำให้สมบูรณ์ก่อน ลดอุบัติเหตุ อันตราย ขโมยขโจร ดีกว่ามั้ยท่านๆ เพื่อลูกหลาน เห็นแต่โครงการยอดฮิต ขุดลอกคลองๆๆๆๆ


แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง