ถนนไร้ฝุ่นในจังหวัดสมุทรสาคร

รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทจากเดิมซึ่งเป็นผิวทางลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต หรือที่เรียกกันว่า “โครงการถนนไร้ฝุ่น” โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สาขาการขนส่ง

ในจังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการถนนไร้ฝุ่น 5 เส้นทาง ในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2 เส้นทาง และอำเภอกระทุ่มแบน 3 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 13.95 กม. วงเงินตามสัญญารวม 109,135,000 บาท แบ่งออกเป็นโครงการดังต่อไปนี้

• ทางหลวงชนบท สค.2028 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) – บ้านชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองฯ เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 1.25 กม. มูลค่างาน 7,495,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 17 ก.พ. 2553 รวมเวลา 100 วัน ผู้รับจ้างก่อสร้างคือ บริษัท สุระพัฒนาการทาง จำกัด

• ทางหลวงชนบท สค.5021 สายแยกทางหลวงชนบท สค.2004 (ทางเข้าวัดพันท้ายนรสิงห์) – บ้านคลองสหกรณ์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2.5 กม. มูลค่างาน 20,895,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 14 เม.ย. 2553 รวมเวลา 140 วัน ผู้รับจ้างก่อสร้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์พัฒนาการ

• ทางหลวงชนบท สค.4001 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ) – วัดใหม่ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2.4 กม. มูลค่างาน 29,970,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2553 รวมเวลา 210 วัน ผู้รับจ้างก่อสร้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์พัฒนาการ

• ทางหลวงชนบท สค.5029 สายแยกทางหลวงชนบท สค.4011(ถนนบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน) – บ้านลาดบัว ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 4.8 กม. มูลค่างาน 29,980,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2553 รวมเวลา 180 วัน ผู้รับจ้างก่อสร้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์พัฒนาการ

• ทางหลวงชนบท สค.4014 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 – บ้านหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 3 กม. มูลค่างาน 20,795,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2553 รวมเวลา 150 วัน ผู้รับจ้างก่อสร้างคือ บริษัท โอ.เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

จากการตั้งข้อสังเกตผู้รับเหมาที่ก่อสร้างทางในพื้นที่ มีเพียงผู้รับเหมาในท้องถิ่นเพียงรายเดียว คือ บริษัท สุระพัฒนาการทาง จำกัด ของ นายสุระ จึงประเสริฐศรี มีสำนักงานเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 5 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ส่วน บริษัท โอเอ็นคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมาจาก จ.ราชบุรี มีสำนักงานเลขที่ 113 หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งมี นายโอภาส สิงห์กาญจนาวงศา เป็นเจ้าของ

นอกนั้นเป็นผู้รับเหมารายใหญ่อย่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์พัฒนาการ ของ นายโยธิน ตันประเสริฐ หรือ “เสี่ยต๋อง” อดีต นายก อบจ.สมุทรสงคราม มีสำนักงานเลขที่ 123 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ที่ได้ไป 3 โครงการ

ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท จังหวัดสมุทรสาคร มีทั้งสิ้น 30 เส้นทาง ส่วนใหญ่เป็นผิวจราจรลาดยาง แต่ยังมีบางเส้นทางที่มีผิวจราจรลูกรัง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการถนนไร้ฝุ่นแต่ละแห่งเป็นการพัฒนาชั้นผิวทางที่มีอยู่เดิม จากผิวจราจรแอสฟัลต์เป็นผิวถนนคอนกรีตเพียงบางช่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจราจรจากถนนสายหลัก

ไม่ว่าจะเป็นโครงการทางหลวงชนบท สค.4001 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเส้นทางลัดจากถนนเศรษฐกิจ (บริเวณวัดนางสาว) ไปยังถนนพุทธสาคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรม และมีรถประจำทาง รวมทั้งยานพาหนะสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก แต่สภาพถนนลาดยางที่ผ่านการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2534 ทำให้สภาพผิวทางทรุดโทรม

หรือจะเป็นโครงการทางหลวงชนบท สค.4014 และทางหลวงชนบท สค. 5029 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจราจรจากถนนบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน โดยจากบ้านลาดบัวสามารถตรงไปยังถนนคลองใหม่ ออกถนนเพชรเกษมที่ ต.คลองใหม่หรือเข้าตัวอำเภอสามพราน จ.นครปฐม ซึ่งระหว่างทางบริเวณบ้านหนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จะมีทางแยกด้านขวา คือทางหลวงชนบท สค.4014 ก่อสร้างเมื่อปี 2544 เป็นการควบรวมระหว่างถนนของกรมโยธาธิการ และ รพช. โดยจะข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนที่ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน เข้าสู่ซอยวิรุณราษฎร์ ไปออกถนนเศรษฐกิจ บริเวณ กม.3 ได้

สำหรับทางหลวงชนบท สค.5021 เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านพันท้ายนรสิงห์ ผ่านวัดวิสุทธิวราวาส (วัดกลางคลอง) ถึงบ้านคลองสหกรณ์ โดยจะไปออกทางหลวงชนบท สค. 4008 (ถนนสหกรณ์) บริเวณบ้านคลองสหกรณ์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ สภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังยาวถึง 8.320 กม. ลาดยาง 563 เมตร และถนนคอนกรีต 2.172 กม. ก่อสร้างเมื่อปี 2540

ส่วนทางหลวงชนบท สค.2028 แยกจากถนนพระราม 2 กม.46+300 ผ่านบ้านกาหลง เป็นถนนลาดยาง 1.808 กม. ถนนลูกรัง 1.313 กม. นอกนั้นเป็นถนนคอนกรีต 3.429 กม. ก่อสร้างเมื่อปี 2533 ซึ่งเส้นทางนี้จะผ่านวัดกาหลง ก่อนจะข้ามทางรถไฟ ไปออกที่วัดแก้วมงคล บริเวณบ้านชายทะเลกาหลง ริมอ่าวท่าจีน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเส้นทางเพียงบางช่วงบางตอนก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของผู้ที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะการใช้เส้นทางที่ชั้นผิวทางขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งความโปร่งใสในโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไป แม้กรมทางหลวงชนบทจะออกมายืนยันว่าไม่มีการทุจริตก็ตาม1 ความคิดเห็น เรื่อง “ถนนไร้ฝุ่นในจังหวัดสมุทรสาคร”

  1. เทคอนกรีต กล่าวว่า:

    ก.พ. 27, 11 at 6:09 am

    ผมว่าถ้าจะกำจัดฝุ่นออกจากถนนนี่มันยากเอาการเลยนา


แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง