ยื่นแบบ-จ่ายภาษีผ่านเน็ต ง่ายนิดเดียว

รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วไปหากมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในแต่ละปีภาษี ซึ่งหลายคนเลือกที่จะไปยังสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ

ในปัจจุบัน กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ตมานานแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งหลายคนที่ยื่นภาษีผ่นช่องทางนี้ พบว่าในกรณีมีภาษีที่ชำระไว้เกิน จะได้เช็คคืนภาษีเร็วกว่ายื่นผ่านแบบฟอร์มกระดาษ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องยื่นแบบ ภงด.90, ภงด.91 ซึ่งผู้มีเงินได้ในปีภาษีที่แล้ว ต้องดำเนินการ ระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 2 เม.ย. 2555

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 สามารถทำได้ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีง่ายๆ คือ เข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) จากนั้นเข้าไปที่เมนู E-FILING เลือกเมนู “ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต” ระบบจะเข้าสู่หน้า E-FILING ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ เลือกเมนู “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554” โดยในหน้าดังกล่าวจะมีโปรแกรมช่วยคำนวณภษี ให้ดาวน์โหลดตามแบบ ภ.ง.ด.ที่ต้องการ โดยมีให้เลือกระหว่าง ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ในที่นี้จะยกตัวอย่างเฉพาะ ภงด.91 สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่ ภงด.90 ก็มีลักษณะคล้ายกัน

โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554

เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วเสร็จ ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม โดยจะได้โปรแกรมที่เรียกว่า Rdinet เข้าไปที่โปรแกรมย่อย “โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554” ระบบจะแสดงเมนู ให้กรอกรายละเอียดที่สำคัญ คือ สถานะของผู้มีเงินได้ ข้อ ก.การคำนวณภาษี ในข้อ 1. เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ ของตนเอง หรือหากคู่สมรสยื่นแบบพร้อมกันก็ใส่ใน (คู่สมรส) ระบบจะคำนวณค่าลดหย่อนโดยอัตโนมัติ

ในข้อ ก. หากมีเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา เงินบริจาค ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ก็ให้กรอกไปด้วย และในข้อ ค.รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย มีทั้งบุตรไม่ศึกษา บุตรกรณีศึกษา เบี้ยประกันชีวิต เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ การเลี้ยงชีพ ค่าซื้อหน่วยลงทุนฯ หุ้นระยะยาว ดอกเบี้ยกู้ยืม และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้ใส่รายละเอียดลงไปด้วย

เมื่อกรอกรายละเอียดแล้วเสร็จ ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู “บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล” กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ซึ่งก็คือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) ชื่อสกุล แล้วกดตกลง จากนั้นให้กด “สร้างไฟล์ข้อมูล” แล้วบันทึกเป็นไฟล์ .TXT ระบุชื่อไฟล์ประกอบด้วย ปี พ.ศ., เดือน, วันที่ทำรายการ และเขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความสะดวกในการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

เข้าไปที่เว็บไซต์ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554” อีกครั้ง หากไม่เคยยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตมาก่อน ให้เข้าไปที่เมนู “ลงทะเบียน” บุคคลธรรมดาเลือกประเภท “สัญชาติไทย” จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน เลือกคำถามเพื่อใช้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน และระบุอีเมล โดยจะช่วยให้กรมสรรพากรติดต่อในเรื่องต่างๆ เช่น สถานะของแบบ การดึงหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านให้ และการแจ้งคืนเงินภาษีให้ทราบ

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่เมนู “ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91” (หรือ ภ.ง.ด.90 หรือยื่นแบบภายหลังหากยังไม่ได้เตรียมข้อมูล) หน้าจอจะแสดงผลเป็นแบบแสดงรายการตามที่ท่านเลือก โดยในส่วน ก. ของแบบฯ จะปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้เสียภาษีตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ต่อกรมสรรพากร และแสดงหน้าจอให้กรอกตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแบบแสดงรายการด้วยกระดาษ

ในข้อมูลส่วนตัวหากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ จากนั้นให้กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ .TXT ที่เราได้บันทึกจากโปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554 จากนั้นกด Upload เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว ระบบจะแปลงรหัสในไฟล์ .TXT มาเป็นข้อมูลภาษี เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ คลิกเลือก “สรุปภาษี” หน้าจอจะแสดงสถานะ “หน้าจอยืนยันการยื่นแบบ” หากถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันการยื่นแบบ” เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอ “ผลการยื่นแบบ”

สำหรับผู้ที่มีภาษีที่ชำระไว้เกิน ต้องการคืนเงินภาษี สามารถกดปุ่ม “มีความประสงค์จะขอคืนภาษี” โดยใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่ระบบจะส่งข้อความผ่าน SMS แจ้งการคืนภาษี โดยจะจ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีธนาคารและส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางไปรษณีย์ ในกรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนภาษี ให้เข้าระบบสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 เพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์คืนภาษีว่าจะต้องนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ ที่เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนภาษี” ในหน้าแรกของเว็บไซต์กรมสรรพากร

ในกรณีขอคืนภาษี กรมสรรพากรจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 2-3 วันทำการ จากนั้นจะส่ง SMS โดยใช้ชื่อผู้ส่ง e-revenue ระบุว่า “ได้ส่งเช็คคืนเงินภาษีให้ท่าน (หมายเลขประจำตัวประชาชน) แล้วเมื่อวันที่ XX/XX/2555” ถึงตอนนั้นให้รอไปรษณีย์ส่งเช็คในซองสีฟ้าประมาณ 3-4 วัน หรืออย่างช้าที่สุด 7 วัน เมื่อได้รับเช็คแล้วสามารถขึ้นเงินได้ที่ธนาคารของไทยทุกสาขา ซึ่งหากขึ้นเช็คที่ธนาคารกรุงไทยโดยใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย จะได้รับเงินเข้าบัญชีทันที

สำหรับผู้ที่ต้องชำระภาษี เมื่อกดปุ่มตกลงยื่นแบบ จะปรากฏหน้าจอเลือกวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งระบบ E-Payment, บัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเข้าเมนูชำระเงิน หรือหากชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม, ธนาคารทางโทรศัพท์, อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, โมบายแบงก์กิ้ง จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, รหัสควบคุม, จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อนำไปชำระภาษีผ่านช่องทางนั้นๆ

หรือหากเลือกชำระภาษีผ่านผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเพย์แอทโพสต์ จะปรากฏหน้าจอชุดชำระเงิน/Pay-in Slip เพื่อนำไปชำระภาษีผ่านช่องทางนั้นๆ ประกอบด้วยวันที่ ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน รหัสควบคุม และยอดชำระเงินสด พร้อมด้วยบาร์โค้ต โดยนอกจากทั้งสองแห่งแล้ว ยังสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ยูโอบี, กรุงเทพ, ธกส., ซีไอเอ็มบี ไทย, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, ทหารไทย, กสิกรไทย, ออมสิน และที่เทสโก้ โลตัสได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีภาษีต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป กรมสรรพากรเปิดให้บริการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมรถผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น งวดที่ 1 ชำระภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ส่วนงวดที่ 2 ชำระภายใน 30 เม.ย. และงวดที่ 3 ชำระภายใน 31 พ.ค. ต้องชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แม้จะไม่ต้องนำส่งเอกสาร แต่จะต้องเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนประจำ หรือเงินได้อื่นๆ และหลักฐานหรือตัวเลขประกอบการหักลดหย่อนอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (เมื่อซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัย) หลักฐานการหักค่าลดหย่อนบิดามารดา หลักฐานการบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หลักฐานการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นต้น

เอกสารเหล่านี้ ผู้เสียภาษียังคงต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีเหตุสงสัย เจ้าหน้าที่สรรพากรอาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จะต้องนำมาแสดงตามที่ได้ใช้สิทธิ์ไว้ ซึ่งกรมสรรพากรมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น หากข้อมูลใดไม่สามารถสืบค้นได้ จึงจะขอดูเอกสารหลักฐานเฉพาะบางประเด็นที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เสียภาษีอาจจะรวบรวมเก็บไว้ในซองสีน้ำตาลแล้วเก็บไว้ในชั้นวางเอกสาร เพื่อสะดวกในการค้นหาก็ได้.8 ความคิดเห็น เรื่อง “ยื่นแบบ-จ่ายภาษีผ่านเน็ต ง่ายนิดเดียว”

 1. สายชล กล่าวว่า:

  มี.ค. 31, 12 at 4:33 am

  ได้รับข้อความตรวจสอบการส่งเอกสารคืนเงิน แต่ติดต่อไม่ได้เลย เข้า web ตามที่ระบุ แต่ไม่ทราบหมวดไหน1161 สายไม่เคยว่างเลย

 2. นฤภร กล่าวว่า:

  เม.ย. 19, 12 at 3:45 am

  ยื่นภาษีไปตั้งแต่ 30 มี.ค.55 จะได้รับเงินภาษีคืน จนวันนี้ยังไม่ได่เลยค่ะ

 3. zaja กล่าวว่า:

  พ.ค. 15, 12 at 6:35 am

  ยื่นภาษีตั้งแต่วันที่ 6 มีนา 55 วันนี้วันที่ 15 พฤษภา 55 ผ่านมา สองเดือนกว่า แล้วยังไม่ได้คืนภาษีเลย เข้าไปตรวจสอบในเวป ก็บอกว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ นานมากๆ

 4. zuzu กล่าวว่า:

  พ.ค. 16, 12 at 3:29 pm

  คุณZAJA หากยื่นแบบใช้ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ให้โทร.ไปที่หมายเลข 034-412031 หรือ 034 – 426096 ต่อ 115 , 128 , 129 ติดต่อคุณสุริยา หรือเจ้าหน้าที่งานคืนภาษีท่านอื่นให้ตรวจสอบการดำเนินการคืนภาษีของท่านว่าอยู่ขั้นตอนไหน หรือติดขัดปัญหาอะไรทำไมยังได้รับเงินคืนภาษี

 5. อนุชา บุญญาธรรม กล่าวว่า:

  มี.ค. 21, 14 at 4:40 am

  ผมทำรายการยื่นภาษีออนไลน์ และต้องจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่หน้าจอผมแสดง pay-in-Slip แล้ว
  แต่ผมไม่พร้อมจะพิมพ์จึง save เป็น File ไว้ …
  ต่อมาจะเรียกเอา File ดังกล่าวออกมาพิมพ์เพื่อไปชำระเงินที่เคาเตอรืเซอร์วิส ปรากฏว่า แบบฟอร์มมันมีแต่ตัวหนังสือ มีเลขใบอ้างอิง แต่ไม่มีรูปบาร์โคด…อย่างนี้แล้วผมจะยังใช้ใบนี้ไปชำระเงินที่เคาเตอร์เซอวิสได้หรือไม่.. ผมพยายามหาทางพิมพ์ใหม่แต่ก้อไม่พบวิธีการจะให้ทำอย่างไรครับ

 6. นันท์นภัส ไกรนรา กล่าวว่า:

  ม.ค. 30, 15 at 6:24 am

  สะดวกและรวดเร็ว

 7. สมเกียรติ นิยมทอง กล่าวว่า:

  พ.ค. 11, 15 at 3:05 am

  ได้รับข้อความให้ตรวจสอบการส่งเอกสารคืนเงิน ติดไม่ได้ ต้องทำอย่างไรครับ

 8. tor กล่าวว่า:

  มี.ค. 17, 16 at 2:59 am

  สำหรับท่านที่ได้รับข้อความ (sms) “ตรวจสอบการส่งเอกสารคืนเงิน” ให้ไปที่ http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html แล้วกรอกชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นท่านจะได้รับคำชี้แจ้ง เช่น ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เป็นต้น


แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง