14 ปี สาครออนไลน์ ความจริงสมุทรสาครเพื่อสังคมคุณภาพ

1 กุมภาพันธ์ 2553 สาครออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวออนไลน์แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งขึ้นด้วยความหวังที่จะเป็นสื่อใหม่ ในการนำเสนอความจริง ฉีกกฎการนําเสนอข่าวท้องถิ่นแบบเดิมๆ เน้นให้ความสนใจกับกระแสที่เกิดขึ้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม และปกิณกะบันเทิง พร้อมสะท้อนความเป็นไปในจังหวัดสมุทรสาครอย่างเจาะลึก ตรงไปตรงมา มาถึงบัดนี้ก้าวสู่ปีที่ 14 ที่สาครออนไลน์รับใช้ผู้อ่านด้วยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ ต่างได้รับผลกระทบจากการแทนที่ของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย ที่เข้ามามีอิทธิพลทางความคิด และการบริโภคสื่อของผู้คนในสังคม สื่อมวลชนยังคงต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ปัจจุบันสื่อท้องถิ่นได้ปรับตัวเข้าหาสื่อโซเชียลมีเดีย ท่ามกลางข้อจำกัดจากระบบอัลกอริทึม (Algorithm) ที่มักจะลดการเข้าถึงและจำกัดโพสต์ต่างๆ ที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารมักไปไม่ถึงผู้อ่านโดยตรง

ถึงกระนั้น สาครออนไลน์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป อย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ โดยไม่ทิ้งรากเหง้าของเว็บไซต์ข่าวที่นำเสนออย่างต่อเนื่องตลอดมา ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เว็บไซต์ข่าวแห่งนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ดังสโลแกน “ข่าวเพื่อชาวสมุทรสาคร” ที่ยึดถือตลอดมา

นอกจากนี้ สาครออนไลน์ยังให้ความสนใจกับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ โดยนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ธุรกิจการตลาด และคุณภาพชีวิตภายในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพใกล้กรุงเทพมหานคร มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นเสียงสะท้อนเพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ในนามกองบรรณาธิการสาครออนไลน์ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสาครออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้สนับสนุน (Sponsor) ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์สาครออนไลน์ด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาครออนไลน์ยังคงรับใช้ผู้อ่านด้วยข้อมูลข่าวสารและความจริงอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมา เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้สมดังสโลแกนว่า “สาครออนไลน์ ข่าวเพื่อชาวสมุทรสาคร”

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กิตตินันท์ นาคทอง
บรรณาธิการบริหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *