อบจ.สมุทรสาคร สานฝันเด็กเรียนดี มอบทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี ปี 65 เปิดรับสมัครถึง 8 ก.ค. นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เดินหน้ามอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุนละไม่เกิน 33,000 บาทต่อปีการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 65

วันนี้ (29 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประจำปี 65 ทุนละไม่เกิน 33,000 บาทต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปในอนาคต

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทาง อบจ.สมุทรสาคร มีโครงการที่จะช่วยแบ่งเบาสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ เราก็มีโครงการที่จะให้ทุนปริญญาตรีกับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อ โครงการนี้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 1 ปีการศึกษา สามารถจะให้ทุนได้ไม่เกินคนละ 33,000 บาท ซึ่งก็เบิกจ่ายตามเอกสารไปในเรื่องของค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเริ่มเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ซึ่งในปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของโครงการ อาจจะมีข้อติดขัดอะไรบ้าง ในปีต่อไปก็จะมีความคล่องตัวกว่านี้ น้อง ๆ ที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จะมีความหวังว่าถ้าอยากเรียนต่อ แล้วทางบ้านของตนเองมีฐานะค่อนข้างลำบากจากสภาพเศรษฐกิจหรือปัญหาอื่นใดก็ตาม ให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ในปีถัดไปก็ยังมีทุนของ อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน พอที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ศึกษาต่อในภาควิชาหรือคณะที่ตนเองรักหรือชอบได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา ของ อบจ.สมุทรสาคร จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนไม่น้อยกว่าระดับ 2.50 เป็นนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ครอบครัวมีรายได้สุทธิรวมกันไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และไม่เข้าโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หรือ ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนสำหรับนักศึกษาด้วยตัวเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันเวลาราชการ จนถึงวันที่ 8 ก.ค. 65

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *